fbpx

Magnolia Bostad bildades 2009. Vår vision är att fler människor ska få bo som de vill. Vår väg dit är att utveckla bostäder med utgångspunkt från människors skilda behov, förutsättningar och drömmar.

Därför utvecklar och förädlar vi fastigheter med fokus på storstadsområden. Därför innehåller vår projektportfölj cirka 5700 bostäder. Och därför utmanar vi ständigt både oss själva och konventionerna i branschen för att främja hållbarhet och ett samhälle med större mångfald.

Om oss

linje_sv

Det här är Magnolia Bostad

Magnolia Bostad utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Sedan 2017 är Svenska Vårdfastigheter en del av Magnolia Bostad.

Vi sätter boendet i fokus: genomtänkt och effektivt på insidan så att människor ska trivas och ha råd att bo. Tilltalande utsida, samtida arkitektur och väl genomförda projekt skapar ett attraktivt erbjudande för landets kommuner och våra investerare. Våra hus ska stå i många generationer.

Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Rekrytering

linje_gul

Jobba hos oss

Hos Magnolia Bostad finns det alltid plats för dig som är kunnig, engagerad och som vill vara en del av framtidens samhällsutvecklare. Till höger hittar du våra lediga tjänster.

 

Kontakt HR

Louise Persson
jobb@magnoliabostad.se
073-813 24 94

Hållbarhetskoordinator till Stockholm

Magnolia Bostad söker nu en hållbarhetskoordinator med placering i Stockholm 

Projektutvecklare till Stockholm

Magnolia Bostad söker nu en Projektutvecklare med placering i Stockholm. 

Projektutvecklare till Göteborg

Magnolia Bostad söker nu en Projektutvecklare med placering i Göteborg. 

Projektutvecklare till Norrköping

Magnolia Bostad söker nu en Projektutvecklare med placering i Norrköping. 

Affärsutvecklare till Stockholm

Magnolia Bostad söker nu en Affärsutvecklare med placering i Stockholm.

Affärsutvecklare till Helsingborg

Magnolia Bostad söker nu en Affärsutvecklare med placering i Helsingborg. 

Affärsutvecklare till Norrköping

Magnolia Bostad söker nu en Affärsutvecklare med placering i Norrköping 

Våra grundpelare

linje_sv

Värdegrunden är vår kompass

Våra värderingar sammanfattar
vår kultur och våra drivkrafter. De utgör grunden i alla våra relationer, med våra kunder, leverantörer, övriga affärspartners och till vår omvärld i stort.

Nytänkande

Vi drivs av att tänka nytt och gillar att utmana varandra att hela tiden ta nästa steg. För nyfikenhet är en grundläggande egenskap om vi ska klara av att lösa dagens och morgondagens utmaningar vad gäller arkitektur, gestaltning och miljömässigt hållbar byggteknik. Vi är energiska, vetgiriga och vågar drömma.

Ambition

Vi är stolta, men aldrig nöjda. Drivkraften att hela tiden vässa vårt erbjudande har gjort oss till en av de snabbast växande bostadsutvecklarna i landet. Det finns ingenting som inte kan slipas, det finns ingenting som inte kan effektiviseras – det handlar bara om hur dedikerad man är.

Medvetenhet

Vi är ett lag som varje dag arbetar för att bli starkare och mer att- raktiva mot kunder, partners och potentiella medarbetare. Men vi är också en del av det stora laget Sverige, vi har en viktig roll att spela i ett land med stora behov av hållbara hem där människor har råd att leva och bo. Tillsammans odlar vi ett engagemang för samhället som är avgörande för att kunna leverera mer än bara boende.

Vår uppförandekod

linje_sv

För Magnolia Bostad handlar hållbarhet om att förstå vår roll i samhället och att agera ansvarsfullt och långsiktigt inom de områden där vi kan påverka. För att skapa förutsättningar för ett hållbart arbete i alla led har denna uppförandekod formulerats.

Uppförandekoden (som hädanefter benämns koden) sammanfattar de krav vi har på vårt eget agerande och uppförande – styrelse, ledning och medarbetare – och som vi tillika förutsätter att alla våra affärspartners respekterar.

Koden är baserad på våra värderingar och på Magnolia Bostads hållbarhetsarbete. Koden bygger också på de tio principerna i FN:s Global Compact, www.unglobalcompact.org.

Läs vår Uppförandekod 

Hållbart företagande

linje_sv

Hållbara boenden för generationer

För Magnolia Bostad handlar hållbarhet om att förstå̊ vår roll i samhället och att agera ansvarsfullt och långsiktigt inom de områden där vi kan påverka.

Genom att ta ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar i våra bostadsprojekt bidrar Magnolia Bostad till ett hållbart samhälle.

Ekonomiskt ansvar
Genom ett starkt fokus på resurseffektivitet och skalbarhet samt på lösningar för en hållbar livsstil skapas förutsättningar för ekonomiskt hållbara boenden. Att tänka långsiktigt handlar inte bara om att utveckla ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara hus och stadsdelar – det är även en grundläggande förutsättning för bolagets tillväxt och lönsamhet. Vårt arbete präglas av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktig hållbar utveckling.

Socialt ansvar
Samhällsengagemang

Magnolia Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och stadsdelar och verkar för att minska bostadsbristen på många orter i Sverige. Vi har också en viktig roll i samhället genom att bidra aktivt till att möta krav på bostadsbyggande som följer av den ökande urbaniseringen, med ökad social och ekonomisk integration som målsättning.
Magnolia Bostad erbjuder också ett brett utbud av upplåtelseformer, främst hyresrätter men också bostadsrätter, hotell och vårdboenden, vilket gör det möjligt att utveckla boenden som är tillgängliga för alla. Genom dialog och samverkan kombinerar vi ekono- miska och resurseffektiva lösningar för trygga, säkra och hälsosamma inkluderande miljöer och stadsdelar.

Magnolia Bostad är en engagerad lokal kraft där vi verkar och vårt mål är att engagera oss socialt på varje ort där vi går in som samhällsutvecklare, t.ex. genom att stödja dam- och tjejfotboll, och därigenom verka för att skapa ett naturligt forum för jämställdhet, mångfald och integration i ett sammanhang som också uppmuntrar till fysisk aktivitet och en meningsfull fritid.

Attraktiv arbetsgivare

På Magnolia Bostad bryr vi oss om varandra och våra intressenter och vi visar omsorg för varje objekt och affär. Vi tillämpar schyssta arbetsvillkor och strävar efter att våra medarbetare ska trivas och utvecklas. Vi vill vara en inkluderande arbetsgivare som borgar för hälsa och säkerhet och som utvecklar och tar tillvara på olika kompetenser och åsikter.
Magnolia Bostad vill ha engagerade nöjda medarbetare och vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen. Därför arbetar vi kontinuerligt med kompetensutveckling, karriärplanering och att främja medarbetarnas hälsa och välmående. Som arbetsgivare vill vi erbjuda säkra och trygga arbetsplatser fria från diskriminering och trakasserier, där alla medarbetare behandlas respektfullt och likvärdigt. Vi vill också ha en dynamisk jämställd arbetsplats med mångfald.

Miljöansvar
Vårt miljöåtagande genomsyrar hela vår verksamhet och vi strä- var ständigt efter att förbättra våra rutiner och processer för att minimera verksamhetens miljö- och klimatpåverkan. Magnolia Bostads mål är att miljöcertifiera alla våra projekt och ha en klimatneutral verksamhet senast 2030.

Magnolia Bostad utvecklar resurseffektiva bostäder, hotell och vårdboenden med god inomhusmiljö och sunda material som minimerar byggnadernas miljöpåverkan under hela dess livstid. Vi vill ta ett miljömässigt ansvar och bedriva verksamheten på ett sätt som ger så litet miljöavtryck som möjligt. Allt fler vill leva och bo hållbart idag. Att minimera verksamhetens miljö- och klimatpåverkan liksom att utveckla resurseffektiva boenden utgör ett viktigt fundament för bolagets tillväxt och lönsamhet. Att utveckla friska, miljövänliga hus som håller länge ökar också värdet för både de boende och värdet på fastigheten.

Magnolia Bostad har ingen egen byggverksamhet och all projektering och byggnation utförs av entreprenörer. Produktionen utgör cirka 40 procent av en byggnads totala miljöpåverkan sett över byggnadens livscykel och byggbolagen har det direkta ansvaret för resursoptimeringen.

Miljöcertifiering av byggnader
Magnolia Bostads övergripande mål och krav är att miljöcertifiera alla byggnader, enligt lägst Miljöbyggnad Silver.
Magnolia Bostad handlar upp projekt på totalentreprenad och tydliggör ansvaret för byggentreprenadföretagen att de krav som Magnolia Bostad ställer efterlevs. När det gäller material och produkter utvärderas dessa noga ur ett livscykelperspektiv för att säkerställa att de inte innebär några miljö- eller hälsorisker vare sig för de boende eller för dem som arbetar med produktionen.

Magnolia Bostad arbetar även med att leverantörernas och entreprenörernas miljöpåverkan ska minska, genom att ställa tydliga krav på allt ifrån att hantering av avfall och transporter sker miljöriktigt och effektivt till att material och produkter återvinns.

Under verksamhetsåret genomförde Magnolia Bostad en avtals- och miljörevision av ett projekt i Karlstad. 2017 ingick Magnolia Bostad som medlem i Swedish Green Building Council (SGBC), Sveriges ledande organisation för samhällsbyggande.

symboler3

Energieffektivitet
Magnolia Bostad har höga ambitioner att bygga energieffektiva bostäder med en god inomhusmiljö. Energieffektiviteten är en viktig miljöaspekt och energianvänd- ningen i våra bostäder ligger idag betydligt lägre än vad Boverkets Byggregler föreskriver.

Vilka miljö- och energiåtgärder som vidtas i ett projekt varierar beroende på projektens förutsättningar. Vanliga miljö- och energiåtgärder är särskilt välisolerade fönster, behovsanpassad ventilation, solpa- neler eller bergvärme. I projekten används även i hög grad natur- material såsom kakel, klinker och trä. I mån av geografisk tillgång är merparten av våra nyproducerade flerbostadshus också anslutna till fjärrvärme.

Den energi som Magnolia Bostad förbrukar i sin direkta verksamhet, och därmed direkt kan påverka, är den vi använder i våra kontorslokaler. Trots att den delen inte är materiell arbetar vi medvetet med resurseffektivitet och energin/elen kommer huvudsakligen från för- nyelsebara energikällor, s.k. grön el.

Stöd till miljöforskning

Tillsammans med våra affärspartners strävar vi efter ständiga förbättringar och för att vidareutveckla miljöarbetet stödjer vi bland annat miljöforskningen.

Magnolia Bostad är medfinansiär och medlem i referensgruppen för en forskningsstudie som stöds av SBUF (byggbranschens utvecklingsfond). Syftet med projektet är att komplettera tidigare SBUF- studier genom att utföra LCA- beräkningar (LCA: livscykelanalys) av klimatpåverkan på ett och samma typhus, på vilket olika konstruktionslösningar teoretiskt tillämpas. Syftet med beräkningarna är att visa konstruktionslösningarnas olika klimatpåverkan över byggnadens livscykel.

Lokalt engagemang

linje_sv

Tjejfotboll för mångfald, integration och jämlikhet

Magnolia Bostad strävar efter att vara en aktiv och engagerad kraft på̊ de orter där vi verkar. Därför har vi beslutat att stödja damfotbollen, på̊ platser där Magnolia Bostad går in som samhällsutvecklare. Ett exempel på̊ detta finns i Bålsta, där Magnolia Bostad gått in som huvudsponsor för Håbo FF:s damlag.

 

Fotboll är en bred idrott som spänner över alla samhällsklasser, nationalitetsgränser och kön. Sporten finns i hela världen och kan därför också̊ utgöra en utmärkt arena för mångfald och integration i Sverige. För att även främja jämlikhetsarbetet har Magnolia Bostad valt att i första hand rikta sitt stöd till flick- och damlag. Genom att stödja lagidrott hjälper vi  ett stort antal utövare och främjar även jämlikhet, mångfald och integration.

Håbo FF är en fotbollsförening i Bålsta, som ligger i Håbo kommun i norra Storstockholm, och är med sina 900 aktiva medlemmar största idrottsförening på̊ orten. Föreningens seniordamlag slutade förra säsongen som tvåa i division 4 Uppland.

– Självklart har vi som ambition att klättra uppåt i seriesystemet, säger Eric Rode-Olsen, sponsoransvarig i Håbo FF. Men vårt främsta mål med verksamheten på̊ flicksidan är att ge tjejer som bor i Bålsta en möjlighet att spela fotboll, och att de ska kunna fortsätta med idrotten så länge som möjligt.

De flesta fotbollslag tampas i dag med en negativ trend, där framförallt tjejer i tonåren väljer att sluta idrotta. I Håbo har man lyckats bryta den trenden, här har antalet aktiva på̊ damsidan istället ökat från 200 till närmare 300 de senaste åren.

– Stödet från Magnolia Bostad har bidragit starkt till den positiva trenden, säger Eric Rode-Olsen. Tack vare bolagets bidrag har vi kunnat värva en oerhört skicklig och engagerad tränare till damlaget. Han har blåst nytt liv i laget. Magnolia Bostads stöd ger oss dessutom resurser att genomföra olika aktiviteter, till exempel träningsläger, som lett till en växande sammanhållning i laget.

Våra lag

linje_sv

Om oss

linje_gul

Kort om Magnolia Bostad

Magnolia Bostad skapar moderna hem och bostadsmiljöer genom smarta funktioner, tilltalande arkitektur och god gestaltning.

  • Magnolia Bostad utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen.
  • Sedan 2017 är Svenska Vårdfastigheter en del av Magnolia Bostad.
    Vi finns i Sveriges tillväxtorter och storstäder.
  • Genom att ta ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar i våra bostadsprojekt bidrar Magnolia Bostad till ett hållbart samhälle.
  • Tjejfotboll för mångfald, integration och jämlikhet. Vi strävar efter att vara en aktiv och engagerad kraft på̊ de orter där vi verkar. Därför stödjer vi bland annat damfotbollen, på̊ de platser där vi finns.
  • Bolaget grundades 2009 av Fredrik Holmström och Andreas Rutili.
    Magnolia Bostads aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.
Iconer-3

Certifiering

linje_sv

Magnolia är sedan hösten 2017 medlemmar i Swedish Green Building Council (SGBC), Sveriges ledande organisation för samhällsbyggande. Läs mer om SGBC.

SGBC-logo (kopia)

Håll dig uppdaterad!

Få mer information från Magnolia Bostad:


         

Håll dig uppdaterad!

Få mer information från Magnolia Bostad: