”Vi har ett stort ansvar som samhällsutvecklare”
2020-11-02

”Vi har ett stort ansvar som samhällsutvecklare”

För Magnolia Bostad handlar hållbarhet om att förstå vår roll i samhället samt att agera ansvarsfullt och långsiktigt inom de områden där vi kan påverka. Under 2019 gjorde vi en analys av Agenda 2030 och kopplade åtta av FN:s 17 hållbarhetsmål till bolagets verksamhet. Mål 8 och 16 är två av de mål vi har valt att fokusera på – under temat Hållbar affär och hållbar upphandling.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål nr 8, Agenda 2030)

Ett av Magnolia Bostads mål är hållbar, långsiktig tillväxt. Vi verkar för en trygg och säker arbetsmiljö för alla genom bolagets skyddskommitté, etiska råd och medarbetarforum som arbetar med arbetsmiljöfrågor. Vi ställer även krav på en god arbetsmiljö hos våra entreprenörer och leverantörer och skapar på så sätt förutsättningar för säkrare arbetsplatser i flera led.

– En bra arbetsmiljö handlar om allt från en ergonomisk arbetsplats till sjukförsäkring, en sund arbetsbelastning, möjlighet till utveckling och mycket mer. Bland annat erbjuder vi våra medarbetare friskvårdsbidrag och har även träning i olika former på kontoret som till exempel yoga, säger Nickie Excellie, Hållbarhetsansvarig på Magnolia Bostad.

Fredliga och inkluderande samhällen (mål nr 16, Agenda 2030)

Magnolia Bostad arbetar förebyggande mot korruption och mutor i dialog med samarbetspartners och anställda. Detta görs genom arbetet med bolagets uppförandekod och visselblåsarfunktion, genom dialog och kravställning. Vi utför även årligen en utbildning kring korruption för alla anställda.

– Alla medarbetare och affärspartners får signera Magnolia Bostads egen uppförandekod. Den hjälper oss att agera ansvarsfullt och långsiktigt samt omsätta våra värderingar och vårt hållbarhetsarbete i praktiken. För att säkerställa att vår uppförandekod efterlevs har vi även infört en visselblåsarfunktion, säger Hanna Jessing, Chefsjurist på Magnolia Bostad.

Vi ställer krav på våra samarbetspartners

Inför nya samarbeten har vi satt upp ett antal kriterier som samtliga leverantörer ska uppfylla: finansiell stabilitet, stort fokus på arbetsmiljö, stor erfarenhet av olika miljöcertifiering etc. Vi ställer även krav på att våra samarbetspartners efterlever vår uppförandekod och miljöpolicy och dessa ingår i alla våra strategiska avtal. Varje entreprenör utvärderas dessutom av en intern grupp utifrån genomförande, kvalitet, samarbete och slutligen levererad produkt.

– Magnolia Bostad har en gedigen byggrättsportfölj med 20 000 byggrätter. Detta är vi väldigt stolta över men det följer även ett stort ansvar på oss som samhällsutvecklare. I våra kontakter med samarbetspartners ska vi alltid sträva efter att hitta samverkan och mål som förenar en långsiktig hållbarhet, säger Anna Nyström, Inköpschef på Magnolia Bostad.

Ett målmedvetet arbete för hållbarhet

Magnolia Bostad har under 2019 gjort en analys av Agenda 2030 och kopplat åtta av de 17 hållbarhetsmålen, inklusive delmål till bolagets verksamhet. Här är några av dem:

 

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Delmål 8.1
Hållbar ekonomisk tillväxt

 

 

 

Upprätthålla ekonomisk tillväxt per capita i enlighet med nationella förhållanden och i synnerhet en BNP-tillväxt på minst 7 procent per år i de minst utvecklade länderna.

Delmål 8.8
Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla

 

Inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och människor i otrygga anställningar.

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Delmål 16.5
Bekämpa korruption och mutor

Väsentligt minska alla former av korruption och mutor.