fbpx

https://careers.magnoliabostad.com/

Magnolia Bostad bildades 2009. Vår vision är att fler människor ska få bo som de vill. Vår väg dit är att utveckla bostäder med utgångspunkt från människors skilda behov, förutsättningar och drömmar.

Därför utvecklar och förädlar vi fastigheter med fokus på storstadsområden. Därför innehåller vår projektportfölj cirka 5700 bostäder. Och därför utmanar vi ständigt både oss själva och konventionerna i branschen för att främja hållbarhet och ett samhälle med större mångfald.

Vad vi gör

linje_sv

Magnolia Bostad

Magnolia Bostad utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder.

Vi skapar moderna hem och bostadsmiljöer genom smarta funktioner, tilltalande arkitektur och god gestaltning.

Hur vi arbetar

_____

Kort om oss

Vi sätter boendet i fokus: genomtänkt och effektivt på insidan så att människor ska trivas och ha råd att bo. Tilltalande utsida, samtida arkitektur och väl genomförda projekt skapar ett attraktivt erbjudande för landets kommuner och våra investerare. Våra hus ska stå i många generationer.

Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

  • Magnolia Bostad utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen.
  • Vi finns i Sveriges tillväxtorter och storstäder.
  • Genom att ta ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar i våra bostadsprojekt bidrar Magnolia Bostad till ett hållbart samhälle.
  • Tjejfotboll för mångfald, integration och jämlikhet. Vi strävar efter att vara en aktiv och engagerad kraft på de orter där vi verkar. Därför stödjer vi bland annat damfotbollen, på de platser där vi finns.
  • Bolaget grundades 2009 av Fredrik Holmström och Andreas Rutili.

Jobba hos oss

Hos Magnolia Bostad finns det alltid plats för dig som är kunnig, engagerad och som vill vara en del av framtidens samhällsutvecklare.

Våra grundpelare

linje_sv

Vår uppförandekod

För Magnolia Bostad handlar hållbarhet om att förstå vår roll i samhället och att agera ansvarsfullt och långsiktigt inom de områden där vi kan påverka. För att skapa förutsättningar för ett hållbart arbete i alla led har en uppförandekod formulerats. Koden är baserad på våra värderingar och på Magnolia Bostads hållbarhetsarbete. Koden bygger även på de tio principerna i FN:s Global Compact, www.unglobalcompact.org.

Uppförandekoden tydliggör hur Magnolia Bostad ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare och samhällsaktör. Alla medarbetare hos Magnolia Bostad har ansvar och skyldighet att följa uppförandekoden. För att säkerställa att uppförandekoden efterlevs finns en visselblåsarfunktion där överträdelser av lag, Magnolia Bostads uppförandekod eller andra av Magnolia Bostads policyer kan anmälas.

Visselblåsarfunktionen gäller, i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning, endast information om allvarliga fall av oegentligheter som rör personer i ledande befattningar eller av nyckelpersoner inom Magnolia Bostad.

Läs vår Uppförandekod 

Hållbart företagande

linje_sv

Hållbara boenden för generationer

För Magnolia Bostad handlar hållbarhet om att förstå̊ vår roll i samhället och att agera ansvarsfullt och långsiktigt inom de områden där vi kan påverka.

Genom att ta ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar i våra bostadsprojekt bidrar Magnolia Bostad till ett hållbart samhälle.

Ekonomiskt ansvar
Genom ett starkt fokus på resurseffektivitet och skalbarhet samt på lösningar för en hållbar livsstil skapas förutsättningar för ekonomiskt hållbara boenden. Att tänka långsiktigt handlar inte bara om att utveckla ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara hus och stadsdelar – det är även en grundläggande förutsättning för bolagets tillväxt och lönsamhet. Vårt arbete präglas av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktig hållbar utveckling.

Socialt ansvar
Samhällsengagemang

Magnolia Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och stadsdelar och verkar för att minska bostadsbristen på många orter i Sverige. Vi har också en viktig roll i samhället genom att bidra aktivt till att möta krav på bostadsbyggande som följer av den ökande urbaniseringen, med ökad social och ekonomisk integration som målsättning.
Magnolia Bostad erbjuder också ett brett utbud av upplåtelseformer, främst hyresrätter men också bostadsrätter, hotell och vårdboenden, vilket gör det möjligt att utveckla boenden som är tillgängliga för alla. Genom dialog och samverkan kombinerar vi ekono- miska och resurseffektiva lösningar för trygga, säkra och hälsosamma inkluderande miljöer och stadsdelar.

Magnolia Bostad är en engagerad lokal kraft där vi verkar och vårt mål är att engagera oss socialt på varje ort där vi går in som samhällsutvecklare, t.ex. genom att stödja dam- och tjejfotboll, och därigenom verka för att skapa ett naturligt forum för jämställdhet, mångfald och integration i ett sammanhang som också uppmuntrar till fysisk aktivitet och en meningsfull fritid.

Attraktiv arbetsgivare

På Magnolia Bostad bryr vi oss om varandra och våra intressenter och vi visar omsorg för varje objekt och affär. Vi tillämpar schyssta arbetsvillkor och strävar efter att våra medarbetare ska trivas och utvecklas. Vi vill vara en inkluderande arbetsgivare som borgar för hälsa och säkerhet och som utvecklar och tar tillvara på olika kompetenser och åsikter.
Magnolia Bostad vill ha engagerade nöjda medarbetare och vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen. Därför arbetar vi kontinuerligt med kompetensutveckling, karriärplanering och att främja medarbetarnas hälsa och välmående. Som arbetsgivare vill vi erbjuda säkra och trygga arbetsplatser fria från diskriminering och trakasserier, där alla medarbetare behandlas respektfullt och likvärdigt. Vi vill också ha en dynamisk jämställd arbetsplats med mångfald.

Miljöansvar
Vårt miljöåtagande genomsyrar hela vår verksamhet och vi strä- var ständigt efter att förbättra våra rutiner och processer för att minimera verksamhetens miljö- och klimatpåverkan. Magnolia Bostads mål är att miljöcertifiera alla våra projekt och ha en klimatneutral verksamhet senast 2030.

Magnolia Bostad utvecklar resurseffektiva bostäder, hotell och vårdboenden med god inomhusmiljö och sunda material som minimerar byggnadernas miljöpåverkan under hela dess livstid. Vi vill ta ett miljömässigt ansvar och bedriva verksamheten på ett sätt som ger så litet miljöavtryck som möjligt. Allt fler vill leva och bo hållbart idag. Att minimera verksamhetens miljö- och klimatpåverkan liksom att utveckla resurseffektiva boenden utgör ett viktigt fundament för bolagets tillväxt och lönsamhet. Att utveckla friska, miljövänliga hus som håller länge ökar också värdet för både de boende och värdet på fastigheten.

Magnolia Bostad har ingen egen byggverksamhet och all projektering och byggnation utförs av entreprenörer. Produktionen utgör cirka 40 procent av en byggnads totala miljöpåverkan sett över byggnadens livscykel och byggbolagen har det direkta ansvaret för resursoptimeringen.

Miljöcertifiering av byggnader
Magnolia Bostads övergripande mål och krav är att miljöcertifiera alla byggnader, enligt lägst Miljöbyggnad Silver.
Magnolia Bostad handlar upp projekt på totalentreprenad och tydliggör ansvaret för byggentreprenadföretagen att de krav som Magnolia Bostad ställer efterlevs. När det gäller material och produkter utvärderas dessa noga ur ett livscykelperspektiv för att säkerställa att de inte innebär några miljö- eller hälsorisker vare sig för de boende eller för dem som arbetar med produktionen.

Magnolia Bostad arbetar även med att leverantörernas och entreprenörernas miljöpåverkan ska minska, genom att ställa tydliga krav på allt ifrån att hantering av avfall och transporter sker miljöriktigt och effektivt till att material och produkter återvinns.

Under verksamhetsåret genomförde Magnolia Bostad en avtals- och miljörevision av ett projekt i Karlstad. 2017 ingick Magnolia Bostad som medlem i Sweden Green Building Council (SGBC), Sveriges ledande organisation för samhällsbyggande.

symboler3

Energieffektivitet
Magnolia Bostad har höga ambitioner att bygga energieffektiva bostäder med en god inomhusmiljö. Energieffektiviteten är en viktig miljöaspekt och energianvänd- ningen i våra bostäder ligger idag betydligt lägre än vad Boverkets Byggregler föreskriver.

Vilka miljö- och energiåtgärder som vidtas i ett projekt varierar beroende på projektens förutsättningar. Vanliga miljö- och energiåtgärder är särskilt välisolerade fönster, behovsanpassad ventilation, solpa- neler eller bergvärme. I projekten används även i hög grad natur- material såsom kakel, klinker och trä. I mån av geografisk tillgång är merparten av våra nyproducerade flerbostadshus också anslutna till fjärrvärme.

Den energi som Magnolia Bostad förbrukar i sin direkta verksamhet, och därmed direkt kan påverka, är den vi använder i våra kontorslokaler. Trots att den delen inte är materiell arbetar vi medvetet med resurseffektivitet och energin/elen kommer huvudsakligen från för- nyelsebara energikällor, s.k. grön el.

Stöd till miljöforskning

Tillsammans med våra affärspartners strävar vi efter ständiga förbättringar och för att vidareutveckla miljöarbetet stödjer vi bland annat miljöforskningen.

Magnolia Bostad är medfinansiär och medlem i referensgruppen för en forskningsstudie som stöds av SBUF (byggbranschens utvecklingsfond). Syftet med projektet är att komplettera tidigare SBUF- studier genom att utföra LCA- beräkningar (LCA: livscykelanalys) av klimatpåverkan på ett och samma typhus, på vilket olika konstruktionslösningar teoretiskt tillämpas. Syftet med beräkningarna är att visa konstruktionslösningarnas olika klimatpåverkan över byggnadens livscykel.

Certifiering

linje_sv

Magnolia är sedan hösten 2017 medlemmar i Sweden Green Building Council (SGBC), Sveriges ledande organisation för samhällsbyggande. Läs mer om SGBC.

SGBC-logo (kopia)

Lokalt engagemang

linje_sv

Hur kan en boll förändra samhället?

Fotboll är en fantastisk sport. Den samlar människor med olika bakgrund, skapar gemenskap och är en väg in i samhället. Det vill vi vara en del av. Därför stöttar vi flick- och damfotbollslag runt om i Sverige med bland annat låneskor, mellanmål och läxhjälp.

Läs mer 

Håll dig uppdaterad!

Få mer information från Magnolia Bostad:


         

Håll dig uppdaterad!

Få mer information från Magnolia Bostad: