För fjärde året i rad så är vi stolta sponsorer av Ownershift rapporten!
2022-02-14

För fjärde året i rad så är vi stolta sponsorer av Ownershift rapporten!

Mäns ägande ökar mer än kvinnors efter skilsmässa. Oavsett vem som ägde mest under äktenskapet I samband med Alla hjärtans dag släpper tankesmedjan Ownershift sin fjärde rapport om kvinnors ägande i Sverige. Årets rapport “Ägande i nöd och lust” inriktar sig på könsskillnader i ägande av fastigheter och förmögenheter, med fokus på äktenskapet. Resultaten tyder på att könsskillnaderna ökar med 350 procent efter skilsmässa. Dessutom skyddar lagstiftningen inte på ett tillräckligt bra sätt den ekonomiskt svagare parten, som ofta i en heterorelation är kvinnan.

Tankesmedjan Ownershift syftar till att sprida kunskap om kvinnors ägande. I sin fjärde rapport “Ägande i nöd och lust” som släpps på Alla hjärtans dag har de tittat närmare på kvinnors ägande före, under och efter en kärleksrelation, med fokus på äktenskap.

Resultaten visar att könsskillnaderna i genomsnitt ökar med 350 procent efter skilsmässa, vilket
i praktiken skulle kunna motsvara värdet av ett torp. Oavsett om kvinnor äger mer, mindre eller lika mycket som män minskar deras ägande av fastigheter i genomsnitt i förhållande till män
efter skilsmässa. I relationer där båda makarna äger lika mycket under äktenskapet äger mannen i genomsnitt 68 procent mer än kvinnan efter skilsmässan, vilket motsvarar 48 år av barnbidrag.

– De flesta av oss kommer någon gång i livet att leva i en parrelation där det kommer behöva
göras ekonomiska prioriteringar som påverkar både den gemensamma och enskilda ekonomin. Vi vill med denna rapport ge en insikt och belysa hur fördelningen av ägande skiftar i samband med att
ett äktenskap ingås eller avslutas. Något som man kanske inte tänker på när livet präglas av nyförälskelse och rosa skimmer, säger Anna Nordén, lektor i nationalekonomi vid Jönköpings Internationella Handelshögskola och en av forskarna bakom rapporten.

Anledningen till varför det ser ut såhär menar rapportförfattarna bland annat beror på normer
och stereotyper men möjligtvis också på att den lagstiftning som rör äktenskap och ekonomi inte
i tillräckligt hög grad skyddar den ekonomiskt svagare parten, som ofta är kvinnan i en heterorelation. Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander som intervjuas i rapporten menar att det behövs lagändringar som ser till att en bodelning inte är så långdragen och kostsam att den inte går att driva till ett rättvisande resultat.

– Prata om kärlek när ni är kära. Det är hög tid att omdefiniera och uppdatera bilden av vad som är en romantisk handling i en relation. Vi tror att det är vanligt att skjuta på ekonomipratet på framtiden när man är kär men vi tror också att de flesta vill leva i en kärleksrelation som bygger på ömsesidig respekt, individerna emellan. Därför har vi tagit fram denna rapport som innehåller en hel del tips och diskussionspunkter som vi hoppas kunna underlätta samtalet om det gemensamma och personliga ägandet i en relation, säger Emma Knaggård Wendt, Generalsekreterare Ownershift.

Ownershifts tips och rekommendationer till privatpersoner:

• Samtala om ekonomi – Prata om vilka individuella och gemensamma ekonomiska mål ni har och skapa en tydlig rutin för dessa samtal. Gör det gärna inför stora händelser som när ni ska flytta ihop, skaffa barn eller gifta er. Skjut inte upp det då det annars riskerar att inte bli av. Ha detta samtal regelbundet och ta hjälp av en jurist eller ekonom om ni är oense.
• Prata om konsumtion vs investeringar – Vem är det som köper och äger vad? Står den ena för mat och enklare inredningen medan den andra äger bilen och högtalarna? Prata om detta och se till att ni konsumerar och investerar rättvist.
• Gå igenom era tillgångar, se till att ni är överens om vilken egendom ni äger och har tillsammans – Vem äger vad? Egendom bör inte stå skriven på enbart en av er utan ett medvetet val.
• Dela upp gemensamt sparande – Ni bör ha varsitt investeringskonto (t.ex. ISK), även om ni sparar tillsammans. Då äger ni hälften var och ni får dessutom båda en uppfattning om börsutvecklingen och utvecklingen för (gemensamma) investeringar.
Dela lika på föräldraledighet, lämningar, hämtningar och vab, eller balansera om fördelningen är ojämn – Om ni ser behov av att arbeta deltid för att hinna eller orka med - gör det båda två under olika perioder, eller ta hälften var.
Pensionsspara rättvist – Ta reda på hur mycket pension som sätts av till var och en i relationen. Är den snedfördelad kanske ni själva kan kompensera för det. Ha även i åtanke att kvinnor generellt sett lever längre än män och därmed behöver en större pension.
Om ni skriver äktenskapsförord – Skriv inte under ett äktenskapsförord utan att först ta hjälp av en familjerättsjurist eller ekonom som förklarar de ekonomiska effekterna av ett förord, både under och efter ett äktenskap.
Om ni lägger tid/resurser/pengar på en enskild egendom – Om det finns enskild egendom, t.ex. den gemensamma bostaden eller ett fritidshus (som den andre inte har någon rätt till vid en skilsmässa) som ni båda bidrar till, bestäm hur den andre ska kompenseras ekonomiskt.
• Vid en skilsmässa - Om det finns egendom som är enskild egendom men som är köpt för att använda gemensamt och den andra parten bidragit ekonomiskt redan vid inköpet, undersök om det föreligger förutsättningar för dold samäganderätt.
- Om ni riskerar att hamna i en utdragen bodelningstvist hos en förrättare, ta hjälp av en jurist att överväga agerande för att snabbt komma till ett bodelningsbeslut i domstol.

Ownershifts rekommenderar politiker och beslutsfattare att:

• SCB återinför statistik avseende ägande och förmögenhet på individnivå.
• Skatteverket tillsammans med lantmäteriet inför inrapportering och tillhandahåller statistik avseende ägande av bostadsrätter på individnivå.
• Se över pensionens fördelning vid skilsmässa, om exempelvis allmän pension som utgångspunkt bör vara en del av giftorätten.
• Införa möjlighet för investeringskonton (ISK) att samägas. Det bör vara möjligt, om det är möjligt att samäga aktier genom andra aktie- och fondkonton.
• Införa en tidsgräns för förrättningsprocessen vid bodelning samt en skyldighet för förrättaren överlåta ärendet till domstol om ärendet inte kan avslutas inom rimlig tid Jämför med förvaltningslagens tidsgräns om 6 månader för att förhindra “sölförfaranden”.
• Sanktionera äktenskapsbalkens upplysningsplikt redan under förrättningsprocessen, så att det finns effektiva sanktioner vid undanhållande av tillgångar.
• Se över möjlighet för en part som går miste om tillgångar i en bodelning att kunna kompenseras för det genom t.ex. skadestånd.

Dataunderlaget till rapporten är individdata från Statistiska Centralbyrån (SCB), fastighetstaxeringsregistret från år 2019.

Rapporten finns att läsa i sin helhet på Ownershift.se där den även går att beställa som fysiskt exemplar. Där finns även de tre tidigare rapporterna att tillgå.