Bokslutskommuniké 2021
2022-02-24

Bokslutskommuniké 2021

Under 2021 färdigställde vi över 1 000 bostäder och vi produktionsstartade drygt 1 600 boenden. Vi tillförde över 3 600 boenden till vår byggrättsportfölj som vid utgången av året uppgick till drygt 20 000 byggrätter. Innan utgången av 2026 ska antal färdigställda bostäder i egen förvaltning uppgå till drygt 6 000.

Januari – december 2021

•  Nettoomsättningen uppgick till 1 268 mkr (2 358).

•  Rörelseresultatet uppgick till 260 mkr (906), varav 128 mkr (336) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.

•  Periodens resultat före skatt uppgick till 75 mkr (725) och resultat efter skatt uppgick till 50 mkr (688).

•  Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andel uppgick till 1,59 kr (17,40).

Oktober – december 2021

•  Nettoomsättningen uppgick till 716 mkr (572).

•  Rörelseresultatet uppgick till 196 mkr (278), varav 22 mkr (239) avser värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.

•  Periodens resultat före skatt uppgick till 145 mkr (227) och resultat efter skatt uppgick till 148 mkr (202).

•  Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andel uppgick till 3,83 kr (5,50).

 

Viktiga händelser oktober – december 2021

•  Vann två markanvisningstävlingar om totalt cirka 500 boenden i Kungälv.

•  Sålde sammanlagt 534 boenden, i Sundbyberg and Stor-Göteborg.

•  Bildade JV med Niam för gemensam utveckling av cirka 350 boenden i Göteborg.

•  Noterade bolagets andra gröna obligation på Sustainable bond list, Nasdaq Stockholm.

 

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

•  Vann en markanvisningstävling i Skellefteå.

•  Erhöll ett ovillkorat aktieägartillskott om 400 mkr från HAM Nordic AB.

•  Styrelsen i HAM Nordic AB har fattat beslut om att samtliga hybridlån till Magnolia Bostad AB ska konverteras till ovillkorade aktieägartillskott.

•  Carl Lundin utsågs till Regionchef Norr.

•  Henrik Meeths utsågs som ny medlem i Magnolia Bostads ledning.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Tengelin, VD
johan.tengelin@magnoliabostad.se

 

Fredrik Westin, vice VD och CFO
fredrik.westin@magnoliabostad.se
072 720 00 06

 

Information i denna rapport är sådan information som Magnolia Bostad är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 februari 2022 kl. 07.45.

Marita Björk
IR- och pressansvarig