Hållbarhet

Hållbara boenden för generationer framåt

För Magnolia Bostad handlar hållbarhet om att förstå vår roll i samhället och att agera ansvarsfullt och långsiktigt inom de områden där vi kan påverka. Genom att ta ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar i våra bostadsprojekt bidrar Magnolia Bostad till ett hållbart samhälle.

Utveckling baserad på hållbarhet

Genom ett starkt fokus på resurseffektivitet och skalbarhet samt på lösningar för en hållbar livsstil skapas förutsättningar för ekonomiskt hållbara boenden. Att tänka långsiktigt handlar inte bara om att utveckla ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara hus och stadsdelar – det är även en grundläggande förutsättning för bolagets tillväxt och lönsamhet.

Socialt ansvar

Miljöansvar

Miljöcertifiering av byggnader

För Magnolia Bostad handlar hållbarhet om att förstå̊ vår roll i samhället och att agera ansvarsfullt och långsiktigt inom de områden där vi kan påverka. SKRIV OM TEXT SAMMA SOM OVAN

Läs mer om vad hållbarhet innebär för Magnolia Bostad

Magnolia Bostad bidrar till ett hållbart samhälle

Miljöansvar

Vårt miljöåtagande genomsyrar hela vår verksamhet och vi strävar ständigt efter att förbättra våra rutiner och processer för att minimera verksamhetens miljö- och klimatpåverkan.

Socialt ansvar

Vi har också en viktig roll i samhället genom att bidra aktivt till att möta krav på bostadsbyggande som följer av den ökande urbaniseringen, med ökad social och ekonomisk integration som målsättning.

Ekonomiskt ansvar

Genom ett starkt fokus på resurseffektivitet och skalbarhet samt på lösningar för en hållbar livsstil skapas förutsättningar för ekonomiskt hållbara boenden.

Energieffektivitet

Magnolia Bostad har höga ambitioner att bygga energieffektiva bostäder med en god inomhusmiljö. Energieffektiviteten är en viktig miljöaspekt och energianvändningen i våra bostäder ligger idag betydligt lägre än vad Boverkets Byggregler föreskriver.

Vilka miljö- och energiåtgärder som vidtas i ett projekt varierar beroende på projektens förutsättningar. Vanliga miljö- och energiåtgärder är särskilt välisolerade fönster, behovsanpassad ventilation, solpaneler eller bergvärme. I projekten används även i hög grad naturmaterial såsom kakel, klinker och trä. I mån av geografisk tillgång är merparten av våra nyproducerade flerbostadshus också anslutna till fjärrvärme.

Den energi som Magnolia Bostad förbrukar i sin direkta verksamhet, och därmed direkt kan påverka, är den vi använder i våra kontorslokaler. Trots att den delen inte är materiell arbetar vi medvetet med resurseffektivitet och energin/elen kommer huvudsakligen från förnyelsebara energikällor, s.k. grön el.

Stöd till miljöforskning

Tillsammans med våra affärspartners strävar vi efter ständiga förbättringar och för att vidareutveckla miljöarbetet stödjer vi bland annat miljöforskningen.

Magnolia Bostad är medfinansiär och medlem i referensgruppen för en forskningsstudie som stöds av SBUF (byggbranschens utvecklingsfond). Syftet med projektet är att komplettera tidigare SBUF- studier genom att utföra LCA- beräkningar (LCA: livscykelanalys) av klimatpåverkan på ett och samma typhus, på vilket olika konstruktionslösningar teoretiskt tillämpas. Syftet med beräkningarna är att visa konstruktionslösningarnas olika klimatpåverkan över byggnadens livscykel.

Certifiering

Magnolia är sedan hösten 2017 medlemmar i Sweden Green Building Council, Sveriges ledande organisation för samhällsbyggande.

Läs mer om SGBC