Magnolia Bostad sätter forskningsbaserat klimatmål
2022-08-31

Magnolia Bostad sätter forskningsbaserat klimatmål

Magnolia Bostad ansluter sig till Science Based Targets Initiative (SBTi) vilket innebär en bekräftelse på att bolagets klimatmål är vetenskapligt baserat och bidrar till att bromsa klimatförändringar i linje med Parisavtalet.

”Vårt åtagande genom ett forskningsbaserat klimatmål utgör en del av vår klimatfärdplan och innebär att vi ställer om vår verksamhet enligt Magnolia Bostads 5-punktsprogram för hållbart byggande. Detta innebär bland annat ett fortsatt fokus på materialval, energival, utformning, digitalisering och återbruk”, säger Johan Tengelin, VD på Magnolia Bostad.

Magnolia Bostad har som samhällsutvecklare en viktig roll i omställningen till en hållbar framtid. Bolagets SBTi-mål ligger i linje med de klimatsamarbeten vi ingår i inom branschen och som alla eftersträvar att uppnå en klimatneutral bygg- och fastighetssektor. Magnolia Bostads klimatmål innebär en minskning med 38 procent av växthusgasutsläpp enligt standarden Green House Gas protocol till år 2030 för scope 1 och 2. Vi ska även minska våra växthusgasutsläpp för scope 3.

Science Based Targets initiative (SBTi) är ett gemensamt initiativ från CDP, FN:s Global Compact, the World Resources Institute och Världsnaturfonden. Syftet är att stötta företag att sätta vetenskapligt baserade klimatmål i linje med Parisavtalet. SBTi:s målalternativ för små och medelstora företag med färre än 500 anställda innebär att det forskningsbaserade målet sätts för scope 1- och 2-utsläpp genom målalternativ och för scope 3 krävs att bolagen mäter och minskar sina utsläpp.

Läs mer om Magnolia Bostads 5-punktsprogram för hållbart byggande

Marita Björk
IR- och pressansvarig