Magnolia Bostad vinner två markanvisningstävlingar om totalt 500 bostäder i Kungälv
2021-12-10

Magnolia Bostad vinner två markanvisningstävlingar om totalt 500 bostäder i Kungälv

En av fastigheterna, del av Gärdet 1:3 i Liljedal möjliggör uppförande av cirka 315 boenden om 25 400 kvm BTA. Fastigheten har lagakraftvunnen detaljplan och byggstart är planerad till hösten 2022. Den andra fastigheten, Kongahälla kv 7 möjliggör uppförande av cirka 180 boenden om 14 100 kvm BTA. Fastigheten ska genomgå en planändring. Lagakraftvunnen detaljplan är förväntad under slutet av 2023 och byggstart förväntas kunna ske under början av 2024.  

Kungälvs stadskärna står inför stora förändringar. I stadsdelen Liljedal som består av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, bostäder, handelsstråk och olika verksamheter planerar Magnolia Bostad att uppföra två huskroppar på som mest sex våningar. Husen kommer att omgärda två trädgårdsliknande gårdar där umgängesplatser och bland annat växthus med odlingar planeras. Beläget vid den södra entrén till Kungälv centrum kommer bostädernas utformning att välkomna både boende och besökare till staden. Stadsdelen står för det historiska arvet och kallas även den Gamla staden.

I kontrast till den Gamla staden uppförs vid Kungälvsmotet en ny bebyggelse, Kongahälla. Med drygt 1 000 bostäder, varierad handel och grönområden är Kongahälla det största nybyggnadsprojektet i Kungälv i modern tid. Kommunen planerar för en modern stadsdel med blandade boendeformer och alla bekvämligheter inom räckhåll. Området ska länka samman stadens olika delar. Magnolia Bostad avser att uppföra tre huskroppar varav ett 16-våningshus.Konceptet bygger på att människor ska mötas och ska underlätta klimatsmarta beteenden, som cykeltransporter och odling på gemensamma ytor.

Det här är två riktigt fina projekt som blir inledningen till vår närvaro i Kungälv. Vi ser Kungälv som ett av våra mest intressanta områden att växa vidare inom”, säger Niklas Ohldin, Regionchef Väst.

Båda projekten planeras att uppföras i enlighet med Miljöbyggnad Silver.

Liljedal