Magnolia Bostad bildades 2009. Vår vision är att fler människor ska få bo som de vill. Vår väg dit är att utveckla bostäder med utgångspunkt från människors skilda behov, förutsättningar och drömmar.

Därför utvecklar och förädlar vi fastigheter med fokus på storstadsområden. Därför innehåller vår projektportfölj cirka 5700 bostäder. Och därför utmanar vi ständigt både oss själva och konventionerna i branschen för att främja hållbarhet och ett samhälle med större mångfald.

Om oss

linje_sv

Det här är Magnolia Bostad

Magnolia Bostad utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Sedan 2017 är Svenska Vårdfastigheter en del av Magnolia Bostad.

Vi sätter boendet i fokus: genomtänkt och effektivt på insidan så att människor ska trivas och ha råd att bo. Tilltalande utsida, samtida arkitektur och väl genomförda projekt skapar ett attraktivt erbjudande för landets kommuner och våra investerare. Våra hus ska stå i många generationer.

Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Rekrytering

linje_gul

Jobba hos oss

Hos Magnolia Bostad finns det alltid plats för dig som är kunnig, engagerad och som vill vara en del av framtidens samhällsutvecklare. Till höger hittar du våra lediga tjänster.

 

Kontakt HR

Louise Persson
jobb@magnoliabostad.se
073-813 24 94

Projektutvecklingschef till Helsingborg

Magnolia Bostad söker nu en Projektutvecklingschef med placering i Helsingborg. Ansök på www.boardtalk.se.

Projektutvecklare till Helsingborg

Magnolia Bostad söker nu en Projektutvecklare med placering i Helsingborg. Ansök på www.boardtalk.se.

Gruppansvarig projektutvecklare till Stockholm

Magnolia Bostad söker nu en Gruppansvarig projektutvecklare med placering i Stockholm. Ansök på www.boardtalk.se.

Projektutvecklare till Stockholm

Magnolia Bostad söker nu en Projektutvecklare med placering i Stockholm. Ansök på www.boardtalk.se.

Digital Kommunikatör till Stockholm

Magnolia Bostad söker nu en Digital Kommunikatör med placering i Stockholm. Ansök på www.hammerhanborg.com.

Våra grundpelare

linje_sv

Värdegrunden är vår kompass


Våra värderingar sammanfattar
vår kultur och våra drivkrafter. De utgör grunden i alla våra relationer, med våra kunder, leverantörer, övriga affärspartners och till vår omvärld i stort.

Nytänkande

Vi drivs av möjligheten att bryta ny mark. Vi har en djupt förankrad vilja att förnya och att utmana traditioner. Att bygga för samtiden och framtidens behov och omfamna moderna lösningar vad gäller arkitektur, service och byggteknik. Detta kräver nyfikenhet och initiativrikedom. Vi är energiska och rör oss snabbt. Vi är ett företag som vågar drömma stort och handlar därefter.

Ambition

Vi har en ständig vilja att förbättra och att skapa nytt – hela tiden och i varje hörn och vrå av vår verksamhet. Vi gör inget slumpmässigt, bakom varje handling finns en tanke. Det kräver ordning och reda. Vi rör oss ständigt och snabbt framåt. Vår kultur är byggd av människor som delar en uppriktig vilja att lyssna på och förstå kunden. Det är på denna ambition vi bygger våra hus.

Medvetenhet

Vi är del av det inkluderande samhället, ett hållbart samhälle där vi bygger med utgångspunkt från hur samtidens människor vill leva och bo. Vi tar största möjliga hänsyn till miljön, för i vår ambition att bygga för framtiden är ansvar för kommande generationer en grundpelare.

Vi uppmuntrar, värdesätter och respekterar det faktum att människor är olika. Olikheterna skapar dynamik, som ger nya lösningar, som betyder bättre boenden. Samma respekt visar vi våra leverantörer, investerare och övriga partners.

Hållbart företagande

linje_sv

Hållbara boenden för generationer

För Magnolia Bostad handlar hållbarhet om att förstå̊ vår roll i samhället och att agera ansvarsfullt och långsiktigt inom de områden där vi kan påverka.

Genom att ta ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar i våra bostadsprojekt bidrar Magnolia Bostad till ett hållbart samhälle.

Ekonomiskt ansvar
För oss är hållbarhetsfrågor en självklar del av bostadsaffären.
Att tänka långsiktigt handlar inte bara om att våra kunder ska bo i vackra och friska hus – det är även en grundläggande förutsättning för Magnolia Bostads tillväxt och lönsamhet. Vårt arbete präglas av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på̊ ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar utveckling. Genom ett starkt fokus på̊ resurseffektivitet, yteffektivitet och skalbarhet i våra projekt skapas också̊ förutsättningar för ekonomiskt hållbara hus för många generationer.

Socialt ansvar
Samhällsengagemang

Magnolia Bostad arbetar aktivt med att utveckla socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara bostadsområden och verkar för att minska bostadsbristen i Sverige. Magnolia Bostad har också en viktig roll i samhället genom att bidra aktivt till att möta krav på̊ bostadsbyggande som följer av den ökande urbaniseringen, med ökad social och ekonomisk integration som målsättning. Genom samverkan med kommuner, entreprenörer och övriga lokala aktörer skapas trygga och ekonomiskt hållbara lösningar.

Tillsammans med andra vill vi också̊ medverka till att långsiktigt skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Magnolia Bostad är en engagerad lokal kraft på̊ de platser vi går in som samhällsbyggare och stödjer bland annat lagidrott, framförallt fotboll.

Attraktiv arbetsgivare

Magnolia Bostad vill ha nöjda medarbetare och vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen. Därför arbetar vi kontinuerligt med kompetensutveckling, karriärplanering och att främja medarbetarnas hälsa och välmående. Som arbetsgivare vill vi erbjuda säkra och trygga arbetsplatser fria från diskriminering och trakasserier, där alla medarbetare behandlas respektfullt och likvärdigt.

Miljöansvar
Magnolia Bostad arbetar också̊ för en minskad klimatpåverkan. Vårt miljöåtagande genomsyrar hela vår verksamhet. Varje projekt har sina specifika förutsättningar för att utvecklas till bostäder som kunderna efterfrågar. Hållbarhet genomsyrar allt vi gör från planering, förvärv, projektering och försäljning till produktion. Vårt mål är att ständigt förbättra processen för att minimera projektens påverkan på̊ miljön. Vi följer inte bara de redan högt ställda kraven på̊ miljö- och hållbarhetsåtgärder som ställs av riksdagen, kommuner och myndigheter, utan vi försöker också att ligga i framkant för att säkerställa 50 sunda, energieffektiva och hållbara projekt.

Magnolia Bostad har formulerat en miljöpolicy som bolaget arbetar efter och som vi tillika förutsätter att våra affärspartners respekterar. Vi strävar också efter att uppnå kraven för miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad Silver, Svanen eller motsvarande i alla bostadsprojekt.

Magnolia Bostad arbetar även målmedvetet med att leverantörernas och kundernas miljöpåverkan ska minska. Genom att kontinuerligt arbeta med fler energisnåla, klimatanpassade och resurseffektiva produkter och tjänster, minimeras påfrestningarna på̊ miljön vilket bidrar till en mer hållbar utveckling.

Hållbarhet centralt i alla projekt
I alla våra samarbeten med konsulter, arkitekter, byggentreprenörer och andra leverantörer för vi en dialog om hållbarhetsaspekten i varje enskilt projekt. Vi ställer krav på̊ att de byggentreprenörer som vi anlitar ska vara ISO-certifierade, eller motsvarande när det gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

När det gäller material och produkter utvärderas dessa noga ur ett livscykelperspektiv för att säkerställa att de inte innebär några miljö- eller hälsorisker vare sig för de boende eller för dem som arbetar med produktionen. Genom att handla upp våra projekt på̊ totalentreprenad, ansvarar byggentreprenadföretagen för att kraven som Magnolia Bostad ställer efterlevs. Vi ställer också krav på att hanteringen av avfall och transporter sker miljöriktigt och effektivt samt att material och produkter återvinns.

symboler3

Energieffektivitet
Magnolia Bostad har höga ambitioner att bygga energieffektiva bostäder med en god inomhusmiljö. Energieffektiviteten är en viktig miljöaspekt och energianvändningen i våra bostäder ligger idag betydligt lägre än vad Boverkets Byggregler föreskriver. Vilka miljö- och energiåtgärder som vidtas i ett projekt varierar beroende på̊ projektens förutsättningar.

Vanliga miljö- och energiåtgärder är särskilt välisolerade fönster, behovsanpassad ventilation, solfångare, solceller eller bergvärme. I projekten används även i hög grad naturmaterial såsom kakel, klinker och trä. I mån av geografisk tillgång är merparten av våra nyproducerade flerbostadshus också̊ anslutna till fjärrvärme.

Stöd till miljöforskning
Magnolia Bostad är medfinansiär och medlem i referensgruppen för en forskningsstudie som stöds av SBUF (byggbranschens utvecklingsfond).

Syftet med projektet är att komplettera tidigare SBUF-studier genom att utföra LCA-beräkningar (LCA: livscykelanalys) av klimatpåverkan på̊ ett och samma typhus, på̊ vilket olika konstruktionslösningar teoretiskt tillämpas. Syftet med beräkningarna är att de ska påvisa konstruktionslösningarnas olika klimatpåverkan över byggnadens livscykel.

Lokalt engagemang

linje_sv

Tjejfotboll för mångfald, integration och jämlikhet

Magnolia Bostad strävar efter att vara en aktiv och engagerad kraft på̊ de orter där vi verkar. Därför har vi beslutat att stödja damfotbollen, på̊ platser där Magnolia Bostad går in som samhällsutvecklare. Ett exempel på̊ detta finns i Bålsta, där Magnolia Bostad gått in som huvudsponsor för Håbo FF:s damlag.

 

Fotboll är en bred idrott som spänner över alla samhällsklasser, nationalitetsgränser och kön. Sporten finns i hela världen och kan därför också̊ utgöra en utmärkt arena för mångfald och integration i Sverige. För att även främja jämlikhetsarbetet har Magnolia Bostad valt att i första hand rikta sitt stöd till flick- och damlag. Genom att stödja lagidrott hjälper vi  ett stort antal utövare och främjar även jämlikhet, mångfald och integration.

Håbo FF är en fotbollsförening i Bålsta, som ligger i Håbo kommun i norra Storstockholm, och är med sina 900 aktiva medlemmar största idrottsförening på̊ orten. Föreningens seniordamlag slutade förra säsongen som tvåa i division 4 Uppland.

– Självklart har vi som ambition att klättra uppåt i seriesystemet, säger Eric Rode-Olsen, sponsoransvarig i Håbo FF. Men vårt främsta mål med verksamheten på̊ flicksidan är att ge tjejer som bor i Bålsta en möjlighet att spela fotboll, och att de ska kunna fortsätta med idrotten så länge som möjligt.

De flesta fotbollslag tampas i dag med en negativ trend, där framförallt tjejer i tonåren väljer att sluta idrotta. I Håbo har man lyckats bryta den trenden, här har antalet aktiva på̊ damsidan istället ökat från 200 till närmare 300 de senaste åren.

– Stödet från Magnolia Bostad har bidragit starkt till den positiva trenden, säger Eric Rode-Olsen. Tack vare bolagets bidrag har vi kunnat värva en oerhört skicklig och engagerad tränare till damlaget. Han har blåst nytt liv i laget. Magnolia Bostads stöd ger oss dessutom resurser att genomföra olika aktiviteter, till exempel träningsläger, som lett till en växande sammanhållning i laget.

Våra lag

linje_sv

Om oss

linje_gul

Kort om Magnolia Bostad

Magnolia Bostad skapar moderna hem och bostadsmiljöer genom smarta funktioner, tilltalande arkitektur och god gestaltning.

  • Magnolia Bostad utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen.
  • Sedan 2017 är Svenska Vårdfastigheter en del av Magnolia Bostad.
    Vi finns i Sveriges tillväxtorter och storstäder.
  • Genom att ta ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar i våra bostadsprojekt bidrar Magnolia Bostad till ett hållbart samhälle.
  • Tjejfotboll för mångfald, integration och jämlikhet. Vi strävar efter att vara en aktiv och engagerad kraft på̊ de orter där vi verkar. Därför stödjer vi bland annat damfotbollen, på̊ de platser där vi finns.
  • Bolaget grundades 2009 av Fredrik Holmström och Andreas Rutili.
    Magnolia Bostad är noterat på Nasdaq First North Premier.
  • Dokument och filer att ladda ner

Uppförandekod

Iconer-3

Certifiering

linje_sv

Magnolia är sedan hösten 2017 medlemmar i Swedish Green Building Concil (SGBC), Sveriges ledande organisation för samhällsbyggande. Läs mer om SGBC.

SGBC-logo (kopia)

Håll dig uppdaterad!

Få mer information från Magnolia Bostad:


              

Håll dig uppdaterad!

Få mer information från Magnolia Bostad: