Magnolia Bostads affärsmodell

Vår affärsmodell

Projekt utvecklas för försäljning och för egen förvaltning. När projekt för egen förvaltning färdigställts bidrar dessa boenden med långsiktig värdetillväxt och ett löpande kassaflöde till bolaget. Projekt som utvecklas för försäljning säljs vanligtvis genom forwardfunding i ett tidigt skede. Köpare är oftast kapitalstarka institutioner eller fastighetsbolag.

Så skapar vi värde

Trygga markförvärv

Vi bevakar kontinuerligt marknaden efter nya affärsmöjligheter. När intressant mark identifierats gör vi förstudier som marknadsanalyser och intäkts och kostnadsuppskattningar. Vi förvärvar vanligtvis mark på en hyresrättskalkyl och utför ett noggrant förarbete där stor hänsyn tas till hållbarhetsaspekter.

Projektutveckling

Efter genomfört förvärv, ofta av byggrätter inom färdiga detaljplaner, utvecklar vi projektet från idé fram till det slutgiltiga färdigställandet. Byggnation upphandlas i form av totalentreprenad. I samarbete med totalentreprenören arbetar vi fram ett kontrakt med bestämt pris och vald miljöcertifiering. Fokus ligger på att skapa goda och trygga boendemiljöer och att välja material och byggsystem ur ett hållbarhetsperspektiv. Parallellt med förvärv av mark inleds arbetet med att utveckla nya samhällen och bostäder. Projektutvecklare, arkitekter och entreprenörer är alla inkopplade tidigt i processen vilket ger oss förutsättningar att utveckla hållbara, trygga områden med kostnadseffektiva lösningar både för byggnation och förvaltning. Tidigt i processen har vi även kontakt med eventuella köpare.

Miljöcertifierade bostäder och hållbar finansiering

Vi planerar för att alla boenden ska certifieras enligt lägst Miljöbyggnad Silver, Svanen eller annan likvärdig standard. Vi arbetar med hållbar finansiering bestående av exempelvis gröna obligationer och gröna byggnadskreditiv.

Minskad klimatpåverkan

Genom materialval, val av energislag samt återbruk arbetar vi för minskad klimatpåverkan. Vi mäter vårt klimatavtryck enligt Greenhouse gas protocol (GHG) ochi samarbete via HS30 och LFM30 arbetar vi för branschens anpassning till FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, och Parisavtalet.

Trygghet i de samhällen vi utvecklar

Under projekteringen eftersträvar vi att följa riktlinjerna i Botryggt2030 i syfte att bygga bort brott och bygga in trygghet.

Medarbetare

Samtliga medarbetare signerar Magnolia Bostads uppförandekod som bland annat styr bolagets affärsetik, hälsa och säkerhet, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Värde Magnolia Bostad arbetar för att leverera till sina intressenter

Samhällen och kommuner
Hållbara bostadsområden och stadsdelar utvecklade med omsorg om gestaltning, trivsel och trygghet.

Hyresgäster och kunder
Funktionella, yteffektiva, attraktiva boenden till hyresgästen och lättförvaltade bostäder till fastighetsägaren.

Partners och leverantörer
Samarbetspartner som med hög kompetens driver projekten från förstudie till färdigställande.

Medarbetare
Attraktiv arbetsgivare som värnar om medarbetarnas utveckling, hälsa och säkerhet.

Ägare och finansiärer
Hållbar avkastning och värdetillväxt.

Upptäck mer av Magnolia Bostad